Principiile pedagogiei Waldorf

Tot ceea ce înseamnă pedagogie şi şcoală waldorf înseamnă adevăr şi perspectivă. Formele şi conţinuturile şcolii waldorf vor deveni întrun viitor nu foarte îndepărtat general acceptate şi practicate.
1. Un prim principiu pedagogic fundamental al şcolii Waldorf este: Se educă omul întreg. Aceasta afirmaţie o găsim şi la marele pedagog elveţian Pestalozzi care cerea să fie formate “capul, inima şi mâna”. Pedagogia Waldorf vorbeşte despre cele trei forţe sufleteşti, gândirea, simţirea şi voinţa, ce trebuiesc întărite şi dezvoltate refuzând accentuarea unilaterală a capacităţilor intelectuale, foarte răspândită deşi atât de nocivă. Pedagogia ale cărei baze le-a pus R. Steiner îşi asuma misiunea de a cultiva egal intelectul, capacităţile emoţionale (afectivitatea) şi practice (voinţa), deoarece dezvoltarea ultimelor două este de cea mai mare importanţă pentru viaţă, pentru că în sfera simţirii găsim motivaţia şi în sfera voinţei ne întâlnim cu fapta, cele două forţe ale devenirii umane. Ea oferă în acest sens grupajul necesar de discipline ştiinţifice, artistice şi meşteşugăreşti. Acestea nu stau izolate unele lângă altele, ci se întrepătrund. Chiar şi aritmetica şi introducerea literelor în primul an de şcoală se face artistic. În predarea disciplinelor ştiinţifice mai ales în clasele superioare se fac constant conexiuni practice. Elevul trebuie să înţeleagă concret, care este importanţa cunoştinţelor unei materii pentru viaţa socială. Astfel în continuarea trigonometriei se face, de exemplu o practică geodezică. Stagiile de practică agricolă, socială sau industrială, prevăzute în clasele superioare, oferă căi de înţelegere ale diferitelor domenii de activitate.
2. Cultivarea celor trei forţe psihice fundamentale: gândirea, simţirea, voinţa, se face la nivelul fiecărei categorii de vârsta. La vârsta preşcolara predomina, prin învăţarea imitativă, elementul volitiv, activ. Pedagogia Waldorf consideră nesănătoasă educaţia intelectuala timpurie. În perioada 7-14 ani predomină artisticul, pentru edificarea ca om a individului, pentru prefigurarea unui om moral şi liber. La adolescenţă predomina cultivarea puterii de judecată individuală. Aceasta fiind în conformitate cu principiul: Respectarea etapei de dezvoltare a copilului. Fiecare etapă de dezvoltare a copilului precupune caracteristici ce necestită o abordare specifică pentru a se asigura sănătatea fizică şi sufletesc-spirituală a maturului de mai târziu.
3. Educăm prin ceea ce suntem. Numai un Eu, o personalitate poate educa un adevărat Eu. Nu educăm prin statut social, material şi profesional, nici prin dorinţe şi planuri pentru viitorul copilului, ori eforturi financiare, ci prin ceea ce suntem cu adevărat ca oameni. Dascălul waldorf nu foloseşte manuale, ci structurează singur conţinuturile pentru că această muncă însăşi educă şi construieşte elevul, evitându-se reproducerea mecanică a conţinuturilor. Un adevărat dascăl waldorf este o personalitate, un caracter, o persoană cu conştiinţa trează care se străduieşte întru dezvoltare sufletesc-spirituală, este pe cale…El dobândeşte prin strădanie personală o sănătoasă şi largă viziune asupra lumii, universului, strădanie şi viziune care devin forţe de educare pentru elev.
4. Între 7 şi 14 ani întregul proces instructiv educativ trebuie să fie străbătut de un element artistic. Este un imperativ sufletesc-spiritual al copilului. Aici concretizându-se principiul: Pedagogia este o artă. Pedagogia Waldorf este artă din punctul de vedere a predării şi conţinuturilor dar dezvoltă şi aptitudini artistice independente de talentul nativ. Educarea devine artă prin folosirea artisticului, artei, frumosului, ca metodă de predare şi educare, ce-l fac pe om liber şi creativ, moral, conştient, motivat.
5. Se tinde către un stil de predare care să ţina seama de evoluţia individului, astfel încât elevul să fie implicat în dobândirea de cunoştinţe – aşa cum procedează desigur orice profesor bun din lume. Accentul nu cade pe achiziţie informaţională, ci pe dobândirea de cunoştinţe ce cresc odată cu omul, cunoştinţe ce devin ele însele instrumente de cunoaştere. Acesta fiind un alt principiu waldorf: Învăţăm să învăţăm! Nu acumulare de informaţie, ci capacitatea de a observa viaţa şi de a trage concluzii conforme cu realitatea. Nu umplem un vas, ci aprindem un foc!
6. Numai un om liber, o şcoală liberă pot creşte un om liber. Principiul respectării libertăţii individului, presupune că educaţia se face astfel încât copilul este ajutat să-şi găsească propria concepţie despre lume şi viaţă. Când impun modul meu de a gândi, felul meu de a concepe viaţa, principiile, valorile mele, încalc libertatea micului om. Copilul, adolescentul şi tânărul vor crede în valori şi principii şi vor avea tăria să le urmeze, numai când au ajuns la ele prin proprie experienţă şi convingere, în mod liber şi nu când le-au fost impuse. Pentru orice individ au cea mai mare valoare propriile experienţe. Pedagogia waldorf prin conţinuturi şi metodică asigură punerea elevului în contexte artistice care facilitează vieţuirea unor variate experienţe de viaţă.
7. Principiul autorităţii iubite. Profesorul diriginte, dascălul însoţeşte copilul cu dragoste lucidă şi stabileşte cu acesta o relaţie profundă şi justă, care îl determină să înveţe. Autoritatea iubită este construită prin cunoaşterea reală a etapelor de dezvoltare ale elevului şi a sarcinilor ce decurg de aici, aducerea spiritualului în conţinuturi, verticalitate morală şi spirituală, clipe de frumos autentic trăite împreună. Omul care este elevul are nevoie de modele pentru a creşte sănătos fizic, sufleteşte şi spiritual. Nu există autoritate mai mare, mai autentică, mai sănătoasă educaţional decât cea a modelului ales.
8. Principiul autodeterminării are următoarele concretizări: necondiţionare economic-politică, ciclu integral de 13 ani, evitând clasele paralele pentru a crea un climat de familie spirituală, fără manuale, fără note, fără examene, fără repetnţie, la sfârşitul anului, profesorul redactează o caracterizare ce reflectă imaginea etapei de dezvoltare a copilului, cu bacalaureat echivalent şi în cadrul celui de la stat, discipline artistice specifice(euritmie, gimnastică bothmer,sculptură, etc.) profesor-diriginte ce conduce clasa 8 ani, predarea făcându-se în epoci de 3-5 săptămâni, în cadrul cursului de bază, de 110 minute, întrun cuvânt:un spaţiu spiritual.

prof. Ileamna Vasilescu