Cum evaluează Ministerul alternativele educaţionale ce funcţionează în Romania? (5)

Evaluarea Ministerului Educatiei si Cercetarii privind alternativele educationale din Romania – 2003 (extras)

Oportunităţi:

• scăderea populaţiei şcolare la nivel naţional determină diminuarea numărului de catedre la şcolile de stat şi, în acest context, parte din personalul didactic disponibilizat poate fi încadrat în sistemul alternativ;
• relaţiile cu colaboratorii externi facilitează accesul la informaţie, documentaţie ştiinţifică, cât şi posibilităţi suplimentare de dezvoltare a bazei didactico-materiale.


Ameninţări:


• promovarea unei concurenţe neloiale între diverse unităţi de învăţământ alternativ destabilizează subsistemul;

• inexistenţa unui feed-back între comunitatea locală şi şcoala alternativă, privind integrarea socială a absolvenţilor, lipsă care poate genera fie o şcolarizare supradimensionată sau un excedent de calificare, pentru domenii deja saturate cu personal;
• instabilitatea economică face imposibilă prognozarea cifrelor de şcolarizare, existând ameninţarea ca unele specializări să dispară de pe piaţa forţei de muncă până la încheierea studiilor;


• alternativele nu manifestă suficient interes pentru un parteneriat real cu Inspectoratul Şcolar;
• selectarea cadrelor didactice în baza avizului alternativelor poate facilita o prestaţie didactică mediocră, aspect concretizat în slaba pregătire a elevilor
• în privinţa certificării studiilor trebuie arătat ca verificările făcute de MEC în octombrie 2000 şi februarie-martie 2001 au stopat ilegalităţile şi au asigurat condiţiile necesare pentru respectarea prevederilor legale în domeniu. Cu toate acestea, se menţin încă unele întârzieri în eliberarea actelor de studii de către unităţile de învăţământ alternativ particular.
• registrele matricole conţin mediile anuale şi generale pe ani de studiu, care convertesc evaluările de tip descriptiv realizate la sfârşitul anului şcolar de învăţătorul clasei sau de fiecare profesor la disciplina la care este titular. Acest lucru se realizează cu încălcarea prevederilor art. 26, al Metodologiei nr. 10593/09.04.1998. („cu renunţare la note”).
• Neutilizarea cataloagelor tipizate, cu structură aprobată de minister şi eludarea prevederilor „Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea învăţământului alternativ bazat pe pedagogia Waldorf’, aprobată cu nr. 10593/09.04.1998, care prevede ca documente şcolare specifice: caietul individual de evaluare, registrul de prezenţă, certificatul anual de absolvire şi mapa cu lucrările personale. Se impune aplicarea cu consecvenţă a prevederilor „Regulamentului de organizare şi funcţionare a alternativelor educaţionale de stat şi particulare”, care prevede la art. 23 şi 24: „documentele şcolare obligatorii sunt cele prevăzute pentru învăţământul preuniversitar de stat, şi după caz, documente complementare specifice alternativei respective” şi, iar, „regimul actelor de studii este identic cu cel al unităţile din sistemul naţional de învăţământ”.

Notă: Să nu uităm că ministerul evaluează plecând de la convingerea că singura pedagogie valabilă este cea promovată de el. Cu toate acestea persoana care a făcut evaluarea a dat dovadă de profesionalism recunoscând “meritele” alternativelor.